06/05/2017

Afwezigheid of terugtrekking van de scheidsrechter of de assistent-scheidsrechter

 Afwezigheid of terugtrekking van de scheidsrechter of de assistent-scheidsrechter 

 Gelegenheidsscheidsrechter 

 

Het Regionaal Bureau Arbitrage staat in voor de aanduiding van de scheidsrechters en eventueel de assistent-scheidsrechters voor het provinciaal amateurvoetbal.

De procedure van vervanging bij afwezigheid of terugtrekking van de scheidsrechter of de assistent-scheidsrechter, bepaald in artikel 1430 van het Bondsreglement, treedt in voege op het terrein van de bezochte club. Het is niet toegelaten dat een officieel aangeduide scheidsrechter of assistent-scheidsrechter vooraf het initiatief neemt om een niet aangeduide assistent-scheidsrechter mee naar zijn wedstrijd te nemen (groot risico, o.a. qua verzekering).

Onder gelegenheidsscheidsrechter wordt verstaan hij die, zonder officieel te zijn aangeduid, de wedstrijd leidt, of hij nu actieve scheidsrechter is of niet.

De gelegenheidsscheidsrechter voor wedstrijden met 11 tegen 11 heeft soms recht op een vergoeding, maar nooit op verplaatsingskosten (zie tabel in brochure 'Aanvullingen bij de Regels van het Voetbalspel 2016-2017' blz. 64).

Voor wedstrijden met 5 tegen 5 en 8 tegen 8 heeft de scheidsrechter, aangewezen door de bezochte club, geen recht op de reglementaire vergoedingen.

 

 Bondsreglement - Artikel 1430 - Afwezigheid of terugtrekking van de scheidsrechter of de assistent-scheidsrechter ● Gelegenheidsscheidsrechter 

 

1. Het initiatief om de procedure te starten moet uitgaan van de bezochte club.

2. Wedstrijd met officiële assistent-scheidsrechters

21. Wanneer de scheidsrechter afwezig is of zich terugtrekt in de loop van een wedstrijd, dienen de assistent-scheidsrechters, in rangorde van aanduiding, de wedstrijd te leiden.

22. Bij afwezigheid van of uitvallen van een assistent-scheidsrechter moet, ongeacht het resultaat van de opgestarte vervangingsprocedure (zie 4 hierna), de wedstrijd aangevangen of voortgezet worden.

3. Wedstrijd zonder officiële assistent-scheidsrechters

31. Vervanging: zie 4 hierna

32. Wanneer er echter alleen spelers op het terrein aanwezig zijn, moet de speler van de bezochte club, die de terreinafgevaardigde vervangt, tegelijk de functies van scheidsrechter waarnemen, tenzij een effectieve speler van de bezoekende club, gebruik makend van de voorrang hem door dit artikel verleend, de wedstrijd wenst te leiden.

In dit geval mag de speler van de bezochte club die als terreinafgevaardigde dienst doet, eveneens niet meespelen tenzij de bezoekende club toch nog elf spelers in lijn brengt.

33. De aangeslotene of de toeschouwer, op wie de bezoekende of bij gebreke de bezochte club verplicht is beroep te doen krachtens 5°, 6° en 7° hierna, mag die taak weigeren.

Wanneer alsdan niemand anders de wedstrijd wil leiden, is de afgevaardigde van de bezochte club verplicht de functies van scheidsrechter waar te nemen. Indien deze echter buiten de voorziene leeftijd valt (zie punt 42 hierna), dient alsdan een aangeslotene van de bezochte club, verplicht de functie van scheidsrechter waar te nemen.

4. Keuze van de vervanging van de scheidsrechter of assistent-scheidsrechter:

41. De rangorde voor de keuze van de vervanging van de scheidsrechter of de assistent-scheidsrechter is de volgende:

1° de neutrale scheidsrechter, in volgorde van hun rangorde;

2° de scheidsrechter toegewezen aan een van de aanwezige clubs volgens rangorde;

3° de bij de KBVB aangesloten inactieve scheidsrechter die niet aan een van de aantredende clubs is toegewezen;

4° de bij de KBVB aangesloten inactieve scheidsrechter die aan een van de aantredende clubs is toegewezen;

5° een aangeslotene die niet toegewezen is aan een van de betrokken clubs;

6° een aangeslotene die aan een der betrokken clubs is toegewezen;

7° een toeschouwer.

De bezoekende club kiest in elk van deze groepen eerst.

42. Er mag geen beroep worden gedaan op personen jonger dan 17 jaar en van 60 jaar en ouder behalve voor de categorieën 1° en 2° hierboven (actieve scheidsrechters).

43. Een disciplinair ontslagen of uit het kader geschrapte scheidsrechter mag de functie van scheidsrechter niet meer waarnemen, zelfs niet occasioneel. Hetzelfde geldt voor degene van wiens diensten het bevoegde Bureau Arbitrage heeft afgezien.

44. Een persoon, geschrapt wegens handtastelijkheden op de scheidsrechter (Art. 1908) mag niet als gelegenheidsscheidsrechter fungeren.

5. Bevoegdheid gelegenheidsscheidsrechter

De gelegenheidsscheidsrechter bezit dezelfde bevoegdheid als een officiële scheidsrechter. Hij moet de leiding van de wedstrijd afstaan aan de officiële scheidsrechter of assistent-scheidsrechter die laattijdig aankomt. Deze laatste moet wachten tot de eerste wedstrijdonderbreking om op het terrein te komen.

6. Eventuele klachten

61. Bij klacht betreffende het niet naleven van dit artikel, kan de bevoegde instantie beslissen de wedstrijd te annuleren, indien uitgemaakt is dat een gelegenheidsscheidsrechter op onregelmatige wijze gekozen werd. Geen enkele klacht zal ontvankelijk verklaard worden indien ze voor de aftrap niet het voorwerp heeft uitgemaakt van bezwaar geformuleerd door de klagende club, behoorlijk ter kennis gebracht aan de tegenstrever en aan de gelegenheidsscheidsrechter en genoteerd op het papieren wedstrijdblad of ingevoerd in het digitaal wedstrijdblad.

62. Geen enkele klacht zal ontvankelijk verklaard worden indien ze niet het voorwerp heeft uitgemaakt van een bezwaar geformuleerd door de klagende club, behoorlijk ter kennis gebracht aan de tegenstrever en aan de gelegenheidsscheidsrechter en genoteerd op het papieren wedstrijdblad of ingevoerd in het digitaal wedstrijdblad, en dit op volgende tijdstippen:

- bij vervanging vóór het begin van de wedstrijd dient dit vóór de aftrap te gebeuren

- bij tussentijdse vervanging, dient dit te gebeuren vóór het afsluiten van het wedstrijdblad

63. De Bureaus Arbitrage onderzoeken of de personen, die de functies van scheidsrechter hebben waargenomen, daartoe wel gekwalificeerd waren.