12/08/2017

Mededelingen

mededelingen.png

 

 

Binnenkort in het Nederlands

 

 • De  vergadering met de opleiders  ter voorbereiding van het nieuwe seizoen zal plaatsvinden op maandag 21 augustus om 19 uur in het Bondsgebouw.

Agenda:

- de nieuwe richtlijnen

- de werkwijze voor het nieuwe scheidsrechtersrapport

- de voorbereiding van de fysieke tests

 

 • Het Bureau Arbitrage Brabant Voetbal Vlaanderen zal de heer Stany OP DE BEECK in augustus naar de Vriendenkringen afvaardigen voor  de uitdeling van de  scheidsrechterskaarten 2017-2018 .

Planning : zie E-Kickoff

De kaart is persoonlijk af te halen (een collega zal uw kaart niet meekrijgen).

Vanaf 4 september kunt u uw scheidsrechterskaart afhalen op het Secretariaat van het Bureau (tijdens de kantooruren). Ze wordt niet per post verstuurd.

 

 •  Voortaan mag een trainer ook scheidsrechter worden.

Wijziging in het Bondsreglement (aanpassingen aan Art. B805 en B806, met weergave in de "Aanvullingen bij de Regels van het Voetbalspel" blz. 58) :

"Het is de scheidsrechters verboden: 

e. om het even welke officiële functie uit te oefenen. Mogen wel in de  neutrale zone aanwezig zijn, de scheidsrechters die het beroep van dokter of kinesist uitoefenen of de functie van trainer waarnemen.

f. zonder afbreuk te doen aan Art. B1430 van het bondsreglement,  een wedstrijd te leiden van de afdeling of reeks waarin de eerste ploeg van hun club van toewijzing of deze waarvoor zij tijdelijk gekwalificeerd zijn uitkomt of, indien zij trainer zijn, waarin de ploeg waarvan ze trainer zijn uitkomt." 

Geïnteresseerden kunnen zich inschrijven voor de (eerstvolgende) cursus voor een opleiding tot scheidsrechter.

 

 •  Inschrijven voor een opleiding tot scheidsrechter 

Neem contact op met het Secretariaat (Mevrouw E. Lejeune)

- Tel.: 02/477 12 18

- E-mail :  brabant.e.lejeune@footbel.com

 

 •  Hoe vindt u een bericht in uw E-Kickoff ?

  1.- 'Login' met uw 'Username' en 'Password'

  2.- Op de 'Startpagina' ziet u de berichten, gepubliceerd tussen een 'Begindatum' en een 'Einddatum'

  3.- Om van ouder datum berichten te bekijken, wijzigt u de begindatum naar een eerdere datum (bijvoorbeeld: 01-01-2017)

  4.- U klikt op 'Zoeken' en …

 

01/07/2017

Opleidingscursus voor assistent-scheidsrechter

 
 Opleidingscursus voor assistent-scheidsrechter 
 
 
Wenst u, naast scheidsrechter voor jeugdploegen en reserven, ook assistent-scheidsrechter voor het provinciaal amateurvoetbal te worden?

Het B.A.B. organiseert een  opleidingscursus voor assistent-scheidsrechter  (niveau 2P/AR) op maandag 28 augustus 2017 (19.30u) te Brussel in het Bondsgebouw, Houba de Strooperlaan 145.

De scheidsrechters die aan de voorwaarden voldoen, zullen persoonlijk uitgenodigd worden met een bericht in hun E-Kickoff.

13/06/2017

Provinciale J-cursus

 Provinciale J-cursus nr.1 

 

Alle scheidsrechters voor provinciale en gewestelijke jeugdploegen en provinciale en gewestelijke reserven (= categorieën J1, J2, J3, J4, J5 en JS) zijn uitgenodigd om de  provinciale J-cursus nr.1  te volgen:

- op maandag 4 september 2017 (19.30u) te Betekom in 'Zaal Verhaegen', Grote Baan 115

of

- op dinsdag 5 september 2017 (19.30u) te Brussel in het 'Bondsgebouw', Houba de Strooperlaan 145

De betrokken scheidsrechters zullen persoonlijk uitgenodigd worden met een bericht in hun E-Kickoff.

Ter herinnering: verplichte aanwezigheid (zie Werkplan).

Nota Bene: de scheidsrechters en assistent-scheidsrechters voor het provinciaal amateurvoetbal (= categorieën 1P, 2P, 3P en 4P) zijn welkom op vrijwillige basis.

10/06/2017

Cursus voor een opleiding tot scheidsrechter

scheidsrechter4.gif

 Cursus voor een opleiding tot scheidsrechter 

 

Om als stagiair aanvaard te worden, moet elke kandidaat voldoen aan de volgende criteria:

- minimum 15 jaar oud zijn;

- voor de kandidaat ouder dan 18 jaar, een uittreksel uit zijn strafregister, afgeleverd in overeenstemming met art. 596, al. 2 van de criminele onderzoekscode (model gevraagd om toegang te krijgen tot een activiteit die betrekking heeft op de opvoeding, psycho-medische begeleiding, hulp aan de jeugd, bescherming van de kinderen, animatie of begeleiding van minderjarigen) en waarvan de inhoud aan het oordeel van het Regionaal Bureau Arbitrage wordt overgelaten;

- een medisch attest voorleggen waaruit blijkt dat de kandidaat fysiek geschikt is;

- voor de kandidaat ouder dan 60 jaar het bewijs leveren dat hij met succes een grondig medisch onderzoek, met inbegrip van een elektrocardiogram bij inspanning, heeft ondergaan;

- slagen in een door het Departement Arbitrage Voetbal Vlaanderen georganiseerd theoretisch examen;

- aangesloten zijn bij de bond met toewijzing aan een effectieve club.

 

De  opleidingscursussen voor kandidaat-scheidsrechter  zullen plaatsvinden:

=> te Aarschot - in het 'Jagershuis', Diestsesteenweg, 34

- op drie zaterdagen 9, 16 en 23 september 2017 telkens van 9 tot 12.30 uur.

=> te Dilbeek - in het 'Saviocentrum', Stationsstraat, 275

- op drie zaterdagen 9, 16 en 23 september 2017 telkens van 9 tot 12.30 uur.

 

Programma:

- 1ste en 2de dag: u wordt verwelkomd door een lesgever-opleider, die u de 'Regels van het Voetbalspel' uitlegt.

 

- 3de dag: u legt het theoretische examen af en na hiervoor geslaagd te zijn, vult u de resterende documenten voor uw 'administratief dossier' in.

 

 

Inlichtingen: Secretariaat Bureau Arbitrage Brabant - tel.: 02/477 12 18

 

Inschrijving: klik hier: https://extranet.e-kickoff.com/ast/faces/pub/subscription...

 

Meer info: klik hier: http://www.belgianfootball.be/nl/word-scheidsrechter

09/06/2017

Trainingen

 Trainingen 

 

 De trainingen en theoriesessies  voor de scheidsrechters en assistent-scheidsrechters voor het provinciaal amateurvoetbal zijn gepland op de terreinen van H-O.Veltem, 'Complex Ivo Van Damme' Overstraat 21 te 3020 Herent (Veltem-Beisem) op volgende woensdagen, telkens om 19.30 uur:

=> in 2017: 13 sep (1P), 27 sep (2P), 18 okt (3P en 4P), 22 nov (1P) en 6 dec (2P)

=> in 2018: 24 jan (1P), 31 jan (2P), 14 feb (3P en 4P), 14 mrt (1P) en 21 mrt (2P)

08/06/2017

Fysieke tests

atletiek.gifatletiek2.gif Fysieke tests 

voor scheidsrechters en assistent-scheidsrechters voor het provinciaal amateurvoetbal

 

 De fysieke tests  zullen plaatsvinden op woensdag 23 augustus 2017 op de terreinen van H-O.Veltem, 'Complex Ivo Van Damme' Overstraat 21 te 3020 Herent (Veltem-Beisem).

 

U vindt de testnormen in het "Werkplan". 

De betrokkenen zullen persoonlijk uitgenodigd worden met een bericht in hun E-Kickoff.

07/06/2017

Werkplan 2017-2018

 Werkplan Arbitrage 2017-2018 

 

Klik hier: Werkplan 2017-2018.pdf

07/05/2017

Plaatsing en Verplaatsing (solo-arbitrage)

 Plaatsing & Verplaatsing (solo-arbitrage) 

 

De beste positie is die waaruit de scheidsrechter de juiste beslissing kan nemen.

De hiernavolgende schema’s moeten beschouwd worden als basisgegevens voor de plaatsing en verplaatsing op het speelveld  in wedstrijden zonder assistent-scheidsrechters  (= solo-arbitrage: bij jeugd, reserven en 1ste ploegen).

Klik hier: Plaatsing en Verplaatsing (solo-arbitrage).pptx

10/04/2017

Verplicht fluitsignaal

 Teken om het spel te hervatten 

 

Een spelhervatting, waarbij het fluitsignaal niet verplicht is, moet door de scheidsrechter met een armbeweging of verbaal worden aangegeven (niet bij doelschop en inworp).

 

 Het fluitsignaal is verplicht  bij:

- aftrap (1ste en 2de speelhelft of na doelpunt)

- een spelonderbreking:

- voor een vrije schop of een strafschop

- wanneer de wedstrijd tijdelijk of definitief gestaakt wordt

- bij einde van een speelperiode wanneer de speelduur voorbij is

- een spelhervatting voor:

- vrije schop wanneer de reglementaire afstand vereist is

- strafschop

- een spelhervatting na een onderbreking wegens:

- een gele of een rode kaart voor onsportief gedrag

- blessure

- wissel

 

 Het fluitsignaal is NIET verplicht  bij:

- een spelonderbreking voor:

- doelschop, hoekschop of inworp

- doelpunt

- een spelhervatting na:

- vrije schop, doelschop, hoekschop of inworp

 

Overdreven gebruik van het fluitsignaal vermindert het effect wanneer nodig.

Wanneer het spel met een fluitsignaal moet hervat worden, zal de scheidsrechter de spelers duidelijk maken dat zij op dit signaal moeten wachten.

05/09/2016

Spelhervattingen (tabel)

Ten gevolge van bepaalde wijzigingen aan de 'Regels van het Voetbalspel 2016-2017' zijn ook sommige  spelhervattingen  veranderd.

Klik hier: Spelhervattingen (tabel) - sept.2016.pdf

Alle vroegere tabellen, die inhoudelijk strijdig zijn met deze, dienen als nietig beschouwd te worden.

25/01/2016

Plaatsen van de muur

 Plaatsen van de muur 

 

 Bij solo-arbitrage 

1.- De scheidsrechter bepaalt de plaats van de spelhervatting.

2.- Om mogelijke misverstanden met het teken van IVS (verticale arm) te vermijden, maakt hij - met het fluitje in de hand en op borsthoogte - aan de (mogelijke) vrijschopnemer(s) kenbaar te wachten op zijn fluitsignaal.

3.- Zonder luidop de stappen te tellen, zet hij ACHTERWAARTS de muur op een afstand van ten minste 9,15 m.

4.- Hij waarschuwt de spelers in de muur voor handspel: contact met handen/armen in een onnatuurlijke houding. (Tip 2)

5.- Hij stelt zich, afhankelijk van de plaats van de spelhervatting, op in de korte of lange hoek ter hoogte van de voorlaatste verdediger.

6.- Hij laat het spel hervatten met een fluitsignaal.

 

 Bij trio-arbitrage 

1.- De scheidsrechter bepaalt de plaats van de spelhervatting.

2.- Om mogelijke misverstanden met het teken van IVS (verticale arm) te vermijden, maakt hij - met het fluitje in de hand en op borsthoogte - aan de (mogelijke) vrijschopnemer(s) kenbaar te wachten op zijn fluitsignaal.

3.- Zonder luidop de stappen te tellen, zet hij VOORWAARTS de muur op een afstand van ten minste 9,15 m. (Tip 1)

4.- Hij waarschuwt de spelers in de muur voor handspel: contact met handen/armen in een onnatuurlijke houding. (Tip 2)

5.- Hij stelt zich zodanig op dat hij zowel de spelers in de muur als de betrokken AR goed kan waarnemen. (Tip 3)

6.- De AR neemt steeds plaats ter hoogte van de voorlaatste verdediger.

7.- Hij laat het spel hervatten met een fluitsignaal.

 

Tip 1:

Geef in de kleedkamer tijdens uw onderrichtingen aan de assistenten aan:

- dat de AR die de muur niet moet nemen, naar de bal en de vrijeschopnemer moet kijken dat deze de bal niet verlegt. Naderhand moet hij mee naar het ‘pak’ aan spelers kijken.

- wat van hen verwacht wordt bij elke stilstaande fase. Waar ze moeten naar kijken: hoekschop zijde scheidsrechter / hoekschop zijde assistent / vrije trap op diagonaal scheidsrechter / vrije trap meer naar zijde assistent / vrije trap voor doel / vrije trap met en zonder muur / …).

Tip 2:

Vertel aan de speler(s): breng en houd de armen beneden!

Tip 3:

Overzie de ganse muur, stap desnoods enkele meters meer naar achter en verplaats u voorwaarts op het moment van het trappen van de bal. Vergeet niet dat u ook het vertrek van de bal moet kunnen waarnemen zonder extra het hoofd te draaien. Maak dus een driehoek!

09/07/2015

Agressie

Respect.png

 

 

 

 

 

In geval van  agressie tegen de scheidsrechter  dient hij ten laatste de 1ste werkdag vóór 12u na het geval van agressie een scheidsrechtersverslag op te maken en door te mailen naar een nieuw mailadres/meldpunt:

- Nationaal: agressionNAT@footbel.com

- Brabant: agressionBRAB@footbel.com

De persoon of personen die volgens het scheidsrechtersverslag de agressie pleegden, dienen vervolgens te worden opgeroepen (met inachtname van de oproepingstermijn van 48u volgens art. 1908 van het bondsreglement) voor de eerstvolgende zitting van het Sportcomité of Provinciaal Comité, nog diezelfde week.

08/07/2015

Beschikbaarheden

Beschikbaarheid.png

 

Om uw  beschikbaarheden  aan te passen, stuurt u een e-mail naar het Secretariaat (brabant.e.lejeune@footbel.com).

07/07/2015

Afmeldingen

afmelden.png

De afmeldingsprocedures zijn verschillend voor nationaal en provinciaal voetbal. In beide gevallen moet er steeds een document (doktersbriefje, attest werkgever, …) bezorgd worden aan het secretariaat.

1.- Voor scheidsrechters en assistent-scheidsrechters ingedeeld in de reeksen 1D, 1D/AR, 2D, 2D/AR, 3D en 3D/AR dient het document naar het Bureau Arbitrage Voetbal Vlaanderen gestuurd te worden en dit ter attentie van Mevrouw An Iliano (bij voorkeur per e-mail).

2.- Alle andere scheidsrechters en assistent-scheidsrechters dienen hun document aan hun respectievelijke secretariaat over te maken ongeacht het niveau van wedstrijd waar hij/zij in actief was.

 

 Afmeldingsprocedures  

- Nationaal: betreft competities en vriendschappelijke wedstrijden van 1ste Nationale Amateur, 2A en 2B (2de Nationale Amateurs), 3A en 3B (3de Nationale Amateurs); bekerwedstrijden Croky Cup vanaf 2de ronde.

Afmeldingsprocedure:

- Maandag tot vrijdag 16 uur: Mevr. An Iliano: tel. 02/367.67.82

- Weekenddienst (permanentie): tel. 02/367.67.82 (op normale uren).

Provinciaal: betreft competities klimmen & dalen (inclusief 1ste en 2de nationale dames), provinciale bekers, jeugdwedstrijden (inclusief nationale reserven en jeugd) en vriendschappelijke wedstrijden.

Afmeldingsprocedure:

- Maandag tot donderdag ENKEL via e-kickoff !

- Vrijdag tot 16u, telefonisch via secretariaat: tel. 02/477.12.18

- Weekenddienst (permanentie):

- Scheidsrechters K&D: => Dhr. Georges Pollet: gsm 0477/84.57.81

- Assistent-scheidsrechters K&D: => Dhr. Georges Pollet: gsm 0477/84.57.81

- Jeugdscheidsrechters => uw wedstrijd afmelden door te mailen naar het Secretariaat (brabant.e.lejeune@footbel.com)

06/07/2015

Verlofaanvragen

Verlofaanvraag.pngTe allen tijde moeten de  verlofaanvragen  minstens drie weken op voorhand via E-Kickoff ingediend worden.

U hebt 3 mogelijkheden:

- verlofaanvraag voor een periode,

- voor een dag,

- of voor een deel van een dag (van ... u tot ... u).

U kunt ook uw opmerkingen toevoegen (beperkt).

Een laattijdige verlofaanvraag wordt, behoudens overmacht, als een afzegging beschouwd.

Zelfs al is de scheidsrechter niet aangeduid, toch blijft hij, volgens de instructies van zijn Bureau Arbitrage, ter beschikking.

03/07/2015

Bevoegdheden

 De bevoegdheden 

 

 Georges POLLET  (Voorzitter) 

 • Algemeen beleid: aanduidingen, opleidingen, zendingen, cursussen, theoretische examens, fysieke tests, ...
 • Aanduidingen en vervangingen van de scheidsrechters en assistent-scheidsrechters voor het provinciaal amateurvoetbal
 • Zendingen voor de scheidsrechters en de assistent-scheidsrechters voor het provinciaal amateurvoetbal
 • Nazicht van de rapporten van de scheidsrechters voor het provinciaal amateurvoetbal
 • Lid van het Bureau Arbitrage Voetbal Vlaanderen
 • Contacten met de andere bondsinstanties
 • Contacten met de media

 

 Hubert VERDOODT 

 • Nazicht van de rapporten van de assistent-scheidsrechters voor het provinciaal amateurvoetbal
 • Opleidingen voor de kandidaten voor assistent-scheidsrechter voor het provinciaal amateurvoetbal
 • Organisatie van de Referee Day (fysieke tests, theoretisch examen en instructies)
 • Provinciale trainingen
 • Beheer van de vrouwenarbitrage

 

 Stany OP DE BEECK  

 • Zendingen en nazicht van de rapporten van de scheidsrechters voor provinciale en gewestelijke jeugdploegen en provinciale en gewestelijke reserven
 • Peterschap van de scheidsrechters van de categorie 'Stagiair'

 

 Gérard FRANÇOIS 

 • Opleidingscursussen voor kandidaat-scheidsrechter
 • Vervolmakingscursussen voor de scheidsrechters voor provinciale en gewestelijke jeugdploegen en provinciale en gewestelijke reserven
 • Vervolmakingscursussen voor de scheidsrechters en assistent-scheidsrechters voor het provinciaal amateurvoetbal
 • Administratief werk (i.s.m. het Secretariaat)
 • Webmaster

02/07/2015

Samenstelling

 Samenstelling 

 

 Voorzitter 

Image and video hosting by TinyPic

Georges POLLET

  

 Regionale opleiders 

1. Image and video hosting by TinyPic      2.  Image and video hosting by TinyPic     3. Image and video hosting by TinyPic     4. Image and video hosting by TinyPic     5. Image and video hosting by TinyPic

6. Image and video hosting by TinyPic     7. Image and video hosting by TinyPic      8. Image and video hosting by TinyPic     9. Image and video hosting by TinyPic     10. Image and video hosting by TinyPic

11. Image and video hosting by TinyPic     12. Image and video hosting by TinyPic     13. Image and video hosting by TinyPic      14. Image and video hosting by TinyPic     15. Image and video hosting by TinyPic

1. André ARYS - 2. Philippe BOSMANS - 3. Carla DE BOECK - 4. Marcel DE JONGH - 5. Michel DEKEYSER - 6. Gérard FRANÇOIS - 7. Paul JANSSEN - 8. Yvan LONGIN - 9. Stany OP DE BEECK - 10. Joël THIRY - 11. Jean-Marie VAN BELLE - 12. Patrick VANDERMINNEN - 13. Danny VERDEYEN - 14. Hubert VERDOODT - 15. Eddy VERHAEGEN

01/07/2015

Secretariaat

 Secretariaat 

Marathonlaan, 129

1020 Brussel

 Image and video hosting by TinyPic

Marc ROOSENS

Regional Manager

Tel: 02 477 12 16

Fax: 02 479 14 12

E-mail: marc.roosens@footbel.com

 Image and video hosting by TinyPic

Els LEJEUNE

Administratief medewerkster (scheidsrechters)

Tel: 02 477 12 18

Fax: 02 479 14 12

E-mail: brabant.e.lejeune@footbel.com